МЕНЮ


29 липень 2003 - 01:01

РІШЕННЯ №299 від 23 липня 2003 року Про кіровоградський міський бюджет на 2003 рік


1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2003 рік у сумі 118769,5 тис.грн, у тому числі відповідно до статті 40 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" обсяг дотації вирівнювання у сумі 11045,9 тис.грн, визначену обласною радою субвенцію з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту у сумі 28913,4 тис.грн та додаткову дотацію вирівнювання на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ у сумі 400,0 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 103360,3 тис.грн, спеціального фонду бюджету — 15409,2 тис.грн згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2003 рік у сумі 118769,5 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду — 103360,3 тис.грн та видатків спеціального фонду — 15409,2 тис.грн за функціональною та відомчою структурою бюджету, згідно з додатками 2, 3.

3. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету у 2003 році зараховуються:

— 71 % прибуткового податку з громадян від платників міста та 50 % від платників, розташованих на території селищної ради;

— державне мито в частині, що належить місцевому бюджету;

— єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, що належить місцевому бюджету;

— плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

— плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

— надходження від адміністративних штрафів;

— плата за землю в розмірі 58,96 % від платників міста та 15 % від платників, розташованих на території селищної ради;

— податок на промисел;

— місцеві податки і збори;

— надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами міського бюджету;

— фіксований сільськогосподарський податок;

— податок на прибуток підприємств комунальної власності міста;

— платежі за використання природних ресурсів місцевого значення;

— плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у власності міста;

— інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, установлених законодавством.

4. Затвердити на 2003 рік склад доходів та видатків районних і селищного бюджетів та нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів у розмірах, згідно з додатком 4 .

5. Установити бюджету селища Нового дотацію вирівнювання у сумі 378,0 тис.грн та затвердити норматив щоденного перерахування дотації вирівнювання селищному бюджету від розрахункового обсягу доходів загального фонду міського бюджету у розмірі 0,5161 % .

Умови та порядок надання субвенції селищній раді на виконання власних повноважень визначаються на підставі угоди, укладеної між виконавчим комітетом міської ради та головою селищної ради.

6. Установити, що до доходів спеціального фонду міського бюджету у 2003 році зараховуються:

— 70% податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

— власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок міського бюджету;

— збір за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища, згідно з чинним законодавством у частині, що належить міському фонду;

— плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

— надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування.

7. Установити, що до бюджету розвитку міського бюджету зараховуються 90 % надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та надходження від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності міста, і спрямовуються на фінансування капітальних вкладень, згідно з додатком 5.

8. Установити, що відповідно до статті 55 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" у 2003 році застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

9. Установити розмір резервного фонду міського бюджету на 2003 рік у сумі 300,0 тис. грн.

10. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2003 рік за їх економічною структурою:

— оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

— нарахування на заробітну плату (код 1120);

— придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

— забезпечення продуктами харчування (код 1133);

— трансферти населенню (код 1340);

— трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

11. Заборонити збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету на:

— оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

-капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

12. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов'язання у 2003 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років. Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затверджених для бюджетних установ у кошторисах.

14. Головним розпорядникам коштів міського бюджету під час складання та затвердження кошторисів доходів та видатків підвідомчих бюджетних установ забезпечити передбачення у них у повному обсязі потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення, не допускаючи простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у фізичних обсягах по кожній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2002 рік, згідно з додатком 3.

15. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

— 50% коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

— 50 % коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

16. Врахувати, що статтею 48 Закону України "Про Державний бюджет на 2003 рік" встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу.

17. Планові обсяги тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, можуть покриватися Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

18. Установити, що при запровадженні казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками, виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти міського бюджету, здійснюється органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

19. Заборонити у 2003 році:

— надання позичок суб'єктам господарювання за рахунок коштів міського бюджету;

— здійснення розрахунків з міським бюджетом у негрошовій формі, у тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах.

20. Взяти до уваги, що статтею 41 Закону України "Про Державний бюджет на 2003 рік" визначено:

— якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів;

— обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

21. Призупинити дію окремих пунктів прийнятих міських програм та рішень (розпоряджень) у частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних асигнувань, не передбачених у кошторисах доходів і видатків розпорядників коштів міського бюджету.

22. Не приймати для розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

23. Надати виконавчому комітету Кіровоградської міської ради право за погодженням з комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку у процесі виконання бюджету 2003 року вносити зміни до обсягів видатків, передбачених у міському та районних у місті бюджетах за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог населенню та відповідно до рішень обласної ради.

24. Виконавчому комітету Кіровоградської міської ради зарахувати видатки, проведені Головним управлінням житлово-комунального господарства до затвердження міського бюджету на 2003 рік по відшкодуванню пільг та субсидій населенню за рахунок субвенції з державного бюджету, в обсяги міжбюджетних трансфертів районним у місті бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту населення, відповідно до розподілу по видах субвенцій з державного бюджету та фактичних видатках. Про прийняте рішення фінансове управління Кіровоградської міської ради у двотижневий термін повідомляє міськвиконком та Кіровоградську міську раду відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

25. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною і публікуються разом з даним рішенням Кіровоградської міської ради.

26. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку і заступника міського голови А.П.Сенічкіна.

Микола ЧИГРІН, міський головаДодати коментарі:
Ім’я

E-mail

Домашня сторінка

sty02 sty12 sty01 sty13 sty08 sty07 sty09 sty05 sty00 sty06 pgt 0.39686 сек. / запитів: 7 / sitemap / Copyright © "Вечiрня газета" 2001-2015
Всі матеріали, розміщенні на сайті "Вечірня газета", є власністю сайту.
Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання (hyperlink) на www.vechirka.com.ua