МЕНЮ


21 сiчень 2002 - 13:11

РІШЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2002 РІК"


ВИРІШИЛА

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2002 рік у сумі 100038,6 тис.грн у тому числі відповідно до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" обсяг дотації вирівнювання - у сумі 7230,7тис.грн, додаткову дотацію вирівнювання з метою зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та компенсації втрат доходів бюджетів відповідно до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2002 рік" - у сумі 2103,0 тис.грн та субвенцій з державного бюджету - у сумі 25127,2 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду, бюджету визначити в сумі 88404,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 11633,9 тис.грн згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2002 рік у сумі 100038,6 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду - у сумі 88404,7 тис.грн та видатків спеціального фонду бюджету - 11633,9 тис.грн за функціональною та відомчою структурою бюджету згідно з додатками 2, 3.

3. Взяти до відома, що відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" з Державного бюджету виділена субвенція на:

- надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - в сумі 3774,5 тис.грн (з них пільговий проїзд в міськелектротранспорті - 3000 тис.грн), в автомобільному транспорті - 570,2 тис.грн та інші пільги

відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 204,3 тис.грн);

- надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів у сумі 4153,6 тис.грн;

- надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, послуг зв'язку у сумі 13596,9 тис.грн;

- виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 3602,2 тис.грн, в тому числі бюджету Ленінського району -1370тис.грн, Кіровського району - 2232,2 тис.грн.

4. Затвердити на 2002 рік склад доходів та видатків районних і селищного бюджетів та нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів у розмірах згідно з додатком 4.

5. Затвердити бюджету селища Нового дотацію вирівнювання у сумі 97,0 тис.грн та субвенцію на благоустрій в сумі 250 тис.грн.

Умови та порядок надання субвенції визначаються на підставі угоди, укладеної між виконавчим комітетом міської ради та головою селищної ради, а дотація перераховується щомісячно у розмірі 1/12 річної суми.

6. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету у 2002 році зараховуються:

72,02% прибуткового податку з громадян від платників міста та 50% від платників розташованих на території селищної ради;

державне мито в частині, що належить місцевому бюджету;

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, що належить місцевому бюджету;

плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

надходження від адміністративних штрафів;

плата за видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та впровадження певних видів господарської діяльності;

плата за землю в розмірі 64,55% від платників міста та 15% від платників, розташованих на території селищної ради;

податок на промисел;

місцеві податки і збори;

надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами міського бюджету;

фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового законодавства за податками,

зборами, що зараховуються до місцевого бюджету;

фіксований сільськогосподарський податок;

податок на прибуток підприємств комунальної власності міста;

платежі за використання природних ресурсів місцевого значення;

плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у

власності міста;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах,

установлених законодавством.

7. Установити, що до доходів спеціального фонду міського бюджету в 2002 році зараховуються:

50% податку з власників транспортних засобів;

власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок міського бюджету;

збір за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища згідно з чинним законодавством в частині, що належить міському фонду;

надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування.

8. Встановити, що до бюджету розвитку міського бюджету зараховуються 90% надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та надходження від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності міста, і спрямовуються на фінансування капітальних вкладень згідно з додатком 5.

9. Дозволити виконавчому комітету Кіровоградської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку здійснювати перерозподіл обсягів видатків та об'єктів капітальних вкладень, зазначених у додатку 5.

10. Установити, що в 2002 році застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

11. З метою покращання благоустрою міста, для координації робіт головам Кіровського і Ленінського райвиконкомів укласти угоди з виконавчим комітетом міської ради щодо використання коштів, передбачених в районних бюджетах на благоустрій згідно з міською Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2002 рік.

12. Установити розмір резервного фонду міського бюджету на 2002 рік у сумі 300 тис.грн.

13. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2002 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

14. Дозволити фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради:

- у процесі виконання міського бюджету у виключних випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду міського бюджету. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів міського бюджету по загальному фонду за функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із постійною комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку;

- визначити порядок передачі бюджетних призначень по міському бюджету, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України.

Збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах на оплату праці працівників бюджетних установ, капітальні видатки проводиться виключно за рішенням Кіровоградської міської ради.

15. На виконання статті 41 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" та пункту 14 рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2002 рік" забезпечити погашення заборгованості перед обласним бюджетом по отриманій позичці у сумі 1558,0 тис.грн.

16. Головним розпорядникам коштів міського бюджету під час складання та затвердження кошторисів доходів та видатків підвідомчих бюджетних установ забезпечити передбачення у них у повному обсязі потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення, не допускаючи простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у фізичних обсягах по кожній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2002 рік, згідно з додатком 3.

17. Якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.

18. Заборонити у 2002 році надання позичок суб'єктам господарювання за рахунок коштів міського бюджету.

19. Призупинити дію окремих пунктів прийнятих міських програм та рішень (розпоряджень) у частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних асигнувань, не передбачених у кошторисах доходів і видатків розпорядників коштів міського бюджету.

20. Не приймати для розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

21. Дозволити виконавчому комітету Кіровоградської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку проводити перерозподіл видатків, передбачених в міському бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів.

22. Надати виконавчому комітету Кіровоградської міської ради право за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку здійснювати у процесі виконання бюджету 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету між районними у місті бюджетами та головними розпорядниками бюджетних коштів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню, враховуючи, що визначення їх показників здійснювалось при відсутності стабільної бази для обрахунків.

23. Доручити виконавчому комітету Кіровоградської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку в місячний термін затвердити порядок надання фінансової допомоги на покриття збитків підприємствам житлово-комунального господарства.

24. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною і публікуються разом з даним рішенням Кіровоградської міської ради.

25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку (голова - Кабов Ю.В.) і заступника міського голови Фурманова І.О.

Секретар міської ради А.ГуменнийДодати коментарі:
Ім’я

E-mail

Домашня сторінка

sty02 sty12 sty01 sty13 sty08 sty07 sty09 sty05 sty00 sty06 pgt 0.37341 сек. / запитів: 7 / sitemap / Copyright © "Вечiрня газета" 2001-2015
Всі матеріали, розміщенні на сайті "Вечірня газета", є власністю сайту.
Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання (hyperlink) на www.vechirka.com.ua